Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 255.339
MPP-Tracker in Mln. 1,45
Instl. vermogen in GWp 11,28
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 10,25

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 255.339
MPP-Tracker in Mln. 1,45
Instl. vermogen in GWp 11,28
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 14,40