Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 252.690
MPP-Tracker in Mln. 1,43
Instl. vermogen in GWp 11,10
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 37,90

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 252.614
MPP-Tracker in Mln. 1,42
Instl. vermogen in GWp 11,09
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 46,05