Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 250.902
MPP-Tracker in Mln. 1,42
Instl. vermogen in GWp 11,01
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 6,56

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 250.895
MPP-Tracker in Mln. 1,42
Instl. vermogen in GWp 11,01
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 38,78