Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 259.429
MPP-Tracker in Mln. 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,57
Totale energie in TWh 42,80
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,48
Opbrengst vandaag in GWh 9,22

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 259.425
MPP-Tracker in Mln. 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,57
Totale energie in TWh 42,80
Prev. CO2-uitstoot in Mt 24,48
Opbrengst vandaag in GWh 11,75