Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 257.403
MPP-Tracker in Mln. 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,35
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 7,74

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 257.403
MPP-Tracker in Mln. 1,46
Instl. vermogen in GWp 11,35
Totale energie in TWh 2.245,33
Prev. CO2-uitstoot in Gt 1,28
Opbrengst vandaag in GWh 14,21