Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 239.515
MPP-Tracker in Mln. 1,36
Instl. vermogen in GWp 10,24
Totale energie in TWh 32,81
Prev. CO2-uitstoot in Mt 18,77
Opbrengst vandaag in GWh 8,39

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 239.515
MPP-Tracker in Mln. 1,36
Instl. vermogen in GWp 10,24
Totale energie in TWh 32,80
Prev. CO2-uitstoot in Mt 18,76
Opbrengst vandaag in GWh 7,24