Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 231.228
MPP-Tracker in Mln. 1,33
Instl. vermogen in GWp 9,87
Totale energie in TWh 28,08
Prev. CO2-uitstoot in Mt 16,06
Opbrengst vandaag in GWh 24,17

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 231.105
MPP-Tracker in Mln. 1,33
Instl. vermogen in GWp 9,87
Totale energie in TWh 28,00
Prev. CO2-uitstoot in Mt 16,01
Opbrengst vandaag in GWh 46,65