Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 232.617
MPP-Tracker in Mln. 1,33
Instl. vermogen in GWp 9,91
Totale energie in TWh 29,13
Prev. CO2-uitstoot in Mt 16,66
Opbrengst vandaag in GWh 19,99

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 232.560
MPP-Tracker in Mln. 1,33
Instl. vermogen in GWp 9,91
Totale energie in TWh 29,10
Prev. CO2-uitstoot in Mt 16,65
Opbrengst vandaag in GWh 30,68