Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 236.310
MPP-Tracker in Mln. 1,34
Instl. vermogen in GWp 10,03
Totale energie in TWh 32,04
Prev. CO2-uitstoot in Mt 18,33
Opbrengst vandaag in GWh 2,54

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 236.241
MPP-Tracker in Mln. 1,34
Instl. vermogen in GWp 10,03
Totale energie in TWh 32,02
Prev. CO2-uitstoot in Mt 18,31
Opbrengst vandaag in GWh 22,48