Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 228.251
MPP-Tracker in Mln. 1,31
Instl. vermogen in GWp 9,72
Totale energie in TWh 26,83
Prev. CO2-uitstoot in Mt 15,35
Opbrengst vandaag in GWh 33,30

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 228.251
MPP-Tracker in Mln. 1,31
Instl. vermogen in GWp 9,72
Totale energie in TWh 26,80
Prev. CO2-uitstoot in Mt 15,33
Opbrengst vandaag in GWh 34,42