Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 224.310
MPP-Tracker in Mln. 1,28
Instl. vermogen in GWp 9,34
Totale energie in TWh 24,67
Prev. CO2-uitstoot in Mt 14,11
Opbrengst vandaag in GWh 11,95

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 224.255
MPP-Tracker in Mln. 1,28
Instl. vermogen in GWp 9,34
Totale energie in TWh 24,67
Prev. CO2-uitstoot in Mt 14,11
Opbrengst vandaag in GWh 15,68