Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 234.210
MPP-Tracker in Mln. 1,34
Instl. vermogen in GWp 10,00
Totale energie in TWh 31,17
Prev. CO2-uitstoot in Mt 17,83
Opbrengst vandaag in GWh 2,87

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 234.210
MPP-Tracker in Mln. 1,34
Instl. vermogen in GWp 10,00
Totale energie in TWh 31,13
Prev. CO2-uitstoot in Mt 17,80
Opbrengst vandaag in GWh 23,98