Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 225.748
MPP-Tracker in Mln. 1,30
Instl. vermogen in GWp 9,57
Totale energie in TWh 25,36
Prev. CO2-uitstoot in Mt 14,50
Opbrengst vandaag in GWh 23,52

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 225.680
MPP-Tracker in Mln. 1,30
Instl. vermogen in GWp 9,57
Totale energie in TWh 25,36
Prev. CO2-uitstoot in Mt 14,50
Opbrengst vandaag in GWh 20,91