Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 226.937
MPP-Tracker in Mln. 1,30
Instl. vermogen in GWp 9,67
Totale energie in TWh 25,95
Prev. CO2-uitstoot in Mt 14,84
Opbrengst vandaag in GWh 3,54

Solar-Log™ WEB - Wereldwijd

Systemen wereldwijd 226.832
MPP-Tracker in Mln. 1,30
Instl. vermogen in GWp 9,67
Totale energie in TWh 25,92
Prev. CO2-uitstoot in Mt 14,83
Opbrengst vandaag in GWh 26,64